اشعارنیجریهکوئین اوفومبا

آینده ای بدون جنگ

کوئین اوفومبا

نیجریه

 

در آینده دیگر لازم نیست بجنگیم,
چرا که در پیشگاهمان به اندازه کافی جنگیده اند.
در آینده همه چیز بهتر از امروز میشود.
برایم تعریف کرده اند, که چگونه در جنگ
انسان ها کشته و زن های باردار
بچه هایشان را از دست داده اند.
مدرسه ای نبوده, و نه کاری, نه شغلی.
مردم میترسیدند,
دنبال کارشان بروند.
اگر بجنگیم,
چیزهای بیشتری از دست می دهیم.
زندگی های بسیاری را.

 

کوئین اوفومبا

از نیجریه می آید وسه ماه پیش به آلمان فرار کرده. اینجا پناهنده به شمار میرود. دلش میخواهد ماما شود. تئاتر مورد علاقه اش “رومئو و ژولیت” است.