ألمانيااشعارسمیرا دیش

انتگراسیون

سمیرا دیش

وندلشتاین

 

انتگراسیون- کلمه ای پیچیده
انتگراسیون – چه انتظاری از آنها دارید
با ما تطبیق بگیرند- این کار را بکنند

اما آیا ما نیستیم, که باید تطبیق پیدا کنیم؟
که باید تمرین کنیم؟
در تسامح, برابری و آزادی؟
در رو در رویی با آنها؟

فرهنگ ها- مختلف و متفاوتند
نه شمردنی, نه شرح دادنی

مثل آلمانی ها رفتار کنند- این وظیفه شان است
اما چرا؟
و اصلا این حرف یعنی چه ؟

 

سمیرا دیش(چهارده)

در وندلشتاین زندگی میکند و آنجا به مدرسه میرود. در مدرسه در برنامه “مدارس بدون نژادپرستی” شرکت میکند و آنجا با این سوال درگیر میشوند, که چگونه میشوند محترمانه در مدارس با یکدیگر روبرو شد, و چه میتوان کرد برای کاهش دادن تبعیض.