مقالات

اولین اجرای عمومی

Shahzamir Hataki, Susanne Koelbl | Foto © Rottkay
شاه ضمیر هوتکی, سوزانه کولبل | عکس: روتکای
 

سه شنبه 17.05.2016 ساعت 19:00 جعبه فضای آزاد

اولین اجرای عمومی با غنی عطایی, مهدی هاشمی, شاه ضمیر هوتکی, کاهل کشمیری, محمد مشق دوست یاسر نیکزاده و سمیع الله رسولی. یولیا هوستون و میرا ویکرز بازیگر, اشعار را به آلمانی خواندند.

»چیزی که آنها خواندند نه نشانی از گل و بلبل های شرقی داشت, نه از خونسردی غربی. بیشتر لرزه آور بود, چرا که تجربیاتی را به زبان می آورد که انسان های دیگری را شکسته اند.« روزنامه زود دویچه