احمد تمواشعارسوریه

اولین کشور

احمد تمو

عامودا, سوریه

 

در عامودا متولد شده ام
آنجا فوتبال بازی کردم
هر روز

اما اولین کشورم
اولین کشوری
که در آن زندگی کرده ام
مادرم بود

در آلمان میخواهم
با زنی آلمانی ازدواج کنم
میخواهم این شانس را داشته باشم
که بزرگ شدن بچه هایم را ببینم

 

احمد تمو(نوزده)

از سوریه به آلمان آمده. در دهات کانکسی در تمپلهوفر فلد زندگی میکنه, بعد از مدرسه دلش میخواهد به عنوان مکانیک دوره کارآموزی بگذراند.