أفغانستاناشعارالیاس بلخی

برای کودکان سرزمینم

الیاس بلخی

مزار شریف, افغانستان

 

صبح های زود
به مدرسه میروم .
در پارک کودکانی مشغول بازی اند که سرپرستی دارند.
همه شان خوشحال به نظر می آیند
یکی از آنها به چشمان من نگاه میکند.
او نمیترسد,
که روزی بمبی با او برخورد کند .
او تا به حال خون ندیده,
و جنازه انسان هم ندیده.
اشک گونه های مرا خیس میکند
و من آرام زمزمه میکنم :
این آرزوی من است
برای کودکان سرزمینم.

 

الیاس بلخی(18)

فرارش از ایران سه ماهی به طول انجامید. با ماشین و تا حدودی پیاده مسیرش اول به ترکیه افتاد, بعد با قایق به یونان رفت و در نهایت با قطار و با پای پیاده به برلین آمد. جایی که الان سه سال است زندگی میکند.