أفغانستاناشعارمنصور حمیدی

برلین

منصور حمیدی

قندوز, افغانستان

 

برلین معنی آزادیست.
آزادی تنهایی بیرون رفتن, بدون ترس.
من میتوانم هرکاری دلم میخواهد انجام بدم.

دروازه براندن بورگ, میدان الکساندر, استادیوم اولمپیا.
کلیسای شهر, مجلس, وانزه , زمین تمپلهوف

مترو
بلیط ها لطفا
پلیس
گذرنامه لطفا
احساس ترس
و صدای آژیری که در سرم میپیچد.

اما برلین معنی امنیت است.
جهان های متفاوتی با هم برخورد میکنند.

گاهی حس تنهایی به من دست میدهد.
روزها برایم خالی از لطف میشوند.
برلین.
اینهمه آدم.
اینهمه مرا میبینند.

 

منصور حمیدی (19)

اهل قندوز در افغانستان است, در مزار شریف بزرگ شده است. اولین فکرش وقتی به آلمان آمد این بود که “همه چی غریبه”.ولی شاکر است که اینجاست و دیگر از بابت جانش ترسی ندارد. افغانستان هرچند زیباست اما خطرناک است. در وقت آزادش منصور فوتبال بازی میکند. خانواده اش هنوز در افغانستان زندگی میکند. و در برلین یک خانواده مشاور پیدا کرده, که او را حمایت میکنند.