برندگان جوایز

» آنچه که بلا فصله دراین اشعار آشکار می شود، تجربیات و شور و هیجانی است که تصویر آن به زبان شعر بیان شده است. همانطور که کافکا گفته است : مثل یک , تبر بر روی دریای یخزده روی ما`.«

یوزف فُگِل، ادبیات شناس و فیلسوف