اشعارالکس تیموتیرومانی

تقصیر

الکس تیموتی

آلشد, رومانی

 

خشونت در خیابان.
آن دو میزنند و میجنگند با یکدگر.
پلیش مطلع میشود.
آن دو به کتک کاری ادامه میدهند.
پلیس می رسد.

مقصر پا به فرار میگذارد
و شخص بی تقصیر به دادگاه کشیده می شود.
او دو سال به زندان می افتد.

آن دو بعد از دورانی طولانی باز تصادفی همدیگر را در خیابان می بینند
این با شخص بی تقصیر دعوا را شروع میکند.
پلیس می آید
اینبار هیچ کس موفق نمی شود فرار کند.
هر دو پنج سال به زندان می افتند.

 

الکس تیموتی (18)

او چهار سال است با پدرش در آلمان زندگی میکند و در ووپرتال به مدرسه
گزامت شوله می رود. آلمان را دوست دارد و برای آینده در وهله اول آرزوی سلامتی دارد.