تلفن

۰۰۴۹۳۰۴۴۷۱۷۹۲۴

ایمیل
واتساپ

۰۰۴۹۱۷۶۶۴۴۲۹۵۱۴

.The Poetry Project e.V

Fehrbelliner Straße 30
10119 Berlin
آلمان

دوشنبه تا چهارشنبه 10 تا 16
پنج شنبه و جمعه 10 تا 18

اجرای کارگاه طبق توافق طرفین