اشعارهوی لویکامبوج

حقیقت

هوی لوی

پنوم پن, کامبوج

 

یکی دوبار دروغ گفتن
ممکن است به عادت بدل شود
هرچند که دلم بخواهد حقیقت را بگوییم,
باز هم سکوت میکنیم.
یک حس سنگینی,
که حقیقت را
قادر به بیان نمیکند.

 

هوی لوی (18)

اهل کامبوج است. با خواهر و برادرانش توسط قاچاقچی ها با انبوهی از آدم های دیگر به آلمان فرستاده شد. صحبت کردن راجع به جزئیات فرار را برایشان ممنوع کرده بودند, و این خواهر و برادر ها را بسیار آزار میداد. در آگوست 2018 با فشار زیاد توسط هواپیما آنها را برگرداندند. به گفته منابع رسمی اما داوطلبانه برگشتند.