اشعارسوریهعمران فاضل

خشونت به اندازه ستاره های آسمان

عمران فاضل

حمص, سوریه

 

در کشور من خشونتی به اندازه ستاره های آسمان موجود است.
مردم توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا به قتل میرسند,
کسی حق ندارد چیزی بگوید, وگرنه دستگیر میشود.
در وطن من مردم به راحتی جریمه میشوند.
قانون درست و حسابی وجود ندارد.
اگرم پول داشته باشی, میتوانی همه چیز بخری.
حتی پلیس را.
حتی قانون را.

 

عمران فاضل (15)

توسط خانواده اش به تنهایی به اروپا فرستاده شد, تا اینجا کنار عمویش زندگی کند و آینده بهتری داشته باشد.
پدرو مادر و چهار خواهر برادر دیگرش هنوز در وطنشان اند. عمران ورزش کردن را دوست دارد و دلش میخواهد بعد از مدرسه یک دوره کاری بگذراند.