أفغانستاناشعارعلیداد جعفری

دریا

علیداد جعفری

هرات، افغانستان

 

بس کن دریا،
بُخل و تنگدلی دریا بس است.

دریا،
تو چه مهمان نواز بودی.
ای خدا،
دل ما را چه سوزاندی.

دریا،
چه بیرحم هستی.
دریا،
ارزشی برای زندگی جوانان قائل نیستی.
دریا،
چرا بس نمیکنی؟ و از خروشیدن دست نمیکشی؟

 

علیداد جعفری (۲۰ ساله)

مدت ۱۰ سال در هرات افغانستان زندگی کرد و پس از آن برای مدت چند سال به ایران مهاجرت نمود، تا اینکه نهایتا تصمیم گرفت به اروپا برود و از طریق ترکیه، یونان، صربستان، مجارستان و اتریش خود را به آلمان رساند. علیداد قصد دارد بزودی مدرک پایان مدرسه خود را در فورستنوالده اخذ کند، و با رغبت در انتظار شروع یک دوره کارآموزی در زمینه اجتماعی است.