ألمانيااشعارفیونا زولکه

رسیدن

فیونا زولکه

برلین, آلمان

 

آمدن, نفس کشیدن, من می آیم.
رسیدن مانند آرامش می ماند
تازگی ها فهمیده ام,
که رسیدن میتواند ترسناک هم باشد
غریبی گاهی ایجاد ترس میکند.
میتوان در غریبه ها به چیزی رسید؟

 

فیونا زولکه (1994)

اهل برلین است. او در مورد حس رسیدن در جایی غریب می نویسد.