اشعارکامبوجگین لوی

رسیدن

گین لوی

پنوم پن, کامبوج

 

از زمانی که به آلمان مهاجرت کرده ام,
حس عجیبی دارم.
میترسم
نگرانم
چون خطرهایی موجودند, که چشم نمیبیند
من نگرانم
چون آلمانی نمیدانم
چون نمیدانم آدم چگونه در آلمان زندگی میکند.
اگر کسی از من بپرسد
اهل کجایی؟
خانوادت کجایند؟
اینجا چه میکنی,
میترسم.
اما نه از سوالها.
بلکه چون نمیتوانم جوابشان دهم

 

گین لوی(16)

اهل کامبوج است. با خواهر و برادرانش توسط قاچاقچی ها با انبوهی از آدم های دیگر به آلمان فرستاده شد. صحبت کردن راجع به جزئیات فرار را برایشان ممنوع کرده بودند, و این خواهر و برادر ها را بسیار آزار میداد. در آگوست 2018 با فشار زیاد توسط هواپیما آنها را برگرداندند. به گفته منابع رسمی اما داوطلبانه برگشتند.