أفغانستاناشعارالیاس بلخی

رود اشکها

الیاس بلخی

مزار شریف, افغانستان

 

آب میتواند معانی زیادی داشته باشد
و به اشکال مختلف درآید
دریای خروشان(مواج),
رود پر پیچ و خم
و اشکی که سرازیر میشود.
گاهی قطره اشکی میتواند دنیا را تکان دهد
بدون اینکه کلمه ای بر زبان بیاید……
این است از معجزات آب …

 

الیاس بلخی(هجده ساله)

فرارش از ایران تقریبا سه ماهی به طول انجامید. با ماشین و گهگاهی پیاده مسیرش او را به ترکیه برد, بعد با قایق به یونان رفت و در نهایت با قطار و هر از گاهی پیاده به برلین آمد, جایی که حالا سه سال است زندگی میکند.