پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

رومانی

تقصیر

الکس تیموتی آلشد, رومانی   خشونت در خیابان. آن دو میزنند و میجنگند با یکدگر. پلیش مطلع میشود. آن دو ...