ألمانيااشعارفاطمه شولی

زخمی

فاطمه شولی

برلین، آلمان

 

من تنها هستم ـ تنها در غربت.
تنها، جائی که هیچکس با من نیست.
احساس بدی دارم ـ بد، بخاطر اینکه کسی در کنارم نیست.
نگاههای ناآشنائی را میبینم – نگاههائی که به من حمله میکنند.
دوستانی را میبینم – دوستانی که ایکاش منهم داشتم.
پسران زیبائی را میبینم – پسرانی که خیلی دلم میخواست با آنها صحبت کنم.
مشاهده خوشبختی آنها مرا زخمی میکند.

 

فاطمه شولی (۱۵ ساله)

خانواده فاطمه قبل از تولد وی از فلسطین به آلمان آمدند. وی در برلین متولد شده و رشد یافته. وطن والدین او برایش غریبه است، ولی در برلین هم اکثرا احساس تنهائی میکند. او نقاشی و رفتن به تمرین بوکس را بسیار دوست دارد. وی از طریق نوشتن شعر احساسات خود را ابراز میکند.