أفغانستاناشعارنبیله نایبی

زندگی

نبیله نایبی

کابل، افغانستان

 

زندگی
زیباترین هدیه خداوند؛
باید از آن خوب استفاده کنیم،
چرا که کوتاه است.

زندگی پر است از وقایع؛
اگر مرتکب اشتباهی شویم،
دیگر نباید آنرا تکرار کنیم.

باید با سربلندی زندگی کنیم،
و با سربلندی هم با آن وداع کنیم.

 

نبیله نایبی (۱۹ ساله)

بهمراه خانواده اش از افغانستان به آلمان مهاجرت نمود. برای رسیدن به آلمان ۲۰ روز در راه بودند. قبل از وخیم شدن اوضاع در افغانستان، شغل پدرش رانندگی تاکسی بود.