زیبا و استوار

© Susanne Koelbl
حقوق: متعلق به زیبا و استوار, کوه هندوکش در افغانسان عکس از سوزانه کلبل

زیر ویرانه های جنگ

 

شعردر دنیای شرق مانند دفتر خاطرات است که مردم از فقیر وغنی، سعادتمند یا دردمند با آن سرو کار دارند. اشعاردر قالب ابیات توسط بزرگسالان خوانده میشوند به همین جهت همه با این فرم آشنا هستند.

پناهجویان جوان ۱۴ تا ۱۸ ساله که به تنهایی از افغانستان و ایران آمده اند به مدت ۸ ماه با مربیان شعرنویسی در برلین ملاقات کرده اند. آنها اشعاری در مورد هراس از مرگ، دلتنگی ها وغربت که نشانگر درک  ناب آنها از تجربیات جنگ می باشد نوشته اند. و اینکه چرا جمهوری فدرال آلمان را به عنوان مقصد مهاجرت انتخاب کرده اند و اینکه ما آلمانیها را چگونه می بینند در اشعارشان بازتاب دارد.

نتیجه این اشعار  بسیار شخصی است که نشانگر روح شاعرانه ناشی از فرهنگ چند صد ساله است که همچنان زیرویرانه های جنگ زیبا واستوار در میان جوانان جریان دارد.

فریاد این جوانان از طریق اشعارشان به گوش می رسد.

 

سوزانه کُلبِل