اشعارجنت الوسوریه

سرپناه

جنت الو

افرین، سوریه

 

ای دریا:
آیا من سهمی از تو هستم؟
سرگردان بسوی تو میآیم، ای سرپناه من،
گلایه‌مند از غریبگی با جهان.

ای دریا:
سرنوشت مرا تنبیه میکند!
وقتی روی ماسه‌های نرم تو دراز میکشم،
ستاره‌ای نمی‌بینم!

ای عشق:
عشق بمانند یک کِش است،
که دو سر آنرا گرفته و میکشیم.
هرکدام یک سر آنرا رها کنیم،
باعث درد و آزار دیگری میشویم.

 

جنت (۱۷ساله)

اهل سوریه است. در اوقات فراغت خود شنا میکند و به نواختن گیتار علاقمند است. وی مایل است شغل پرستاری را انتخاب کند.