پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

سویس

قیافه‌های ساعت هفت و ربع

لیلی بووس زوریخ، سوئیس   هفت و پانزده دقیقه بطرف پائین پله‌ها، سیگار روشن سیگار خاموش، اتوبوس از سر پیچ ...

مرد توانمند

پیپا کلی زوریخ, سوئیس   مرد میتواند و زن نه شاید از دید تو همه چیز و همیشه (لعنتی)   ...

خارجی خوب

پیپا کلی زوریخ, سوئیس   بزرگ شده در یک محله ای که من در مدرسه اش تنها دانش آموزی بودم ...