پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

سویس

مرد توانمند

پیپا کلی زوریخ, سوئیس   مرد میتواند و زن نه شاید از دید تو همه چیز و همیشه (لعنتی)   ...

خارجی خوب

پیپا کلی زوریخ, سوئیس   بزرگ شده در یک محله ای که من در مدرسه اش تنها دانش آموزی بودم ...