آلا حلاکاشعارلبنان/فلسطین

سکوت

آلا حلاک

الباس، لبنان/فلسطین

 

ماهیت واقعی هر انسان
در آنچیزی نیست که از آن حرف میزند
بلکه در آنچیزیست که به زبان نمیآورد.
به آنچه میگوید گوش مکن.
بشنو آنچه را که نمیگوید.

 

آلا حلاک (۱۹ساله)

اهل فلسطین و حدود دوسال است که در آلمان بسرمیبرد. او مایل است زمانی متخصص مکاترونیک شود. او به شنا و عکاسی طبیعت علاقمند است و بسیار دوست دارد درباره عشق بنویسد.