أفغانستاناشعارنسیمه حیدری

شکسته

نسیمه حیدری

کابل, افغانستان

 

در آشپزخانه بودم
یادت می آید؟
تو دستمال را پرت کردی.
تو گلدان شیشه ای را شکستی.

نسیمه حیدری (23)

از کابل افغانستان می آید. در پاکستان بزرگ شده است. در افغانستان به دانشگاه رفت و بعد به استانبول کوچ کرد. از استانبول به آلمان آمد, از برلین به فرانکفورت و هامبورگ و لایپزیگ. او امروزه به عنوان گرافیست کار میکند و شش خواهر و برادر دارد.