پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

عراق

قلبی مانند رُز

سارا اوحید بابل، عراق   یارین و قسما کوچک هستند ولی زیبا دهکده ام را در روح و روانم احساس ...

وداع

زکریا العُبیدی بغداد، عراق   هواپیما مانند گوری عشق را از تو میگیرد. پس از درآغوش گرفتن تو، دیگر توان ...

خانه ما

امیر شادولی شنگال، عراق   خانه ای داشتیم، خودمان ساخته بودیم دیوارهایش را از سنگ، و رنگهایش با بوی روشنی ...