أفغانستاناشعاربرندگان جوایزسمیع الله رسولی

عشق

سمیع الله رسولی

غزنی، افغانستان

 

اگر بخاطر زیبائی دوستم میداری دوستم مدار

خورشید را دوست بدار با گیسوان زرینش

اگر بخاطر جوانی دوستم میداری دوستم مدار

به بهار عشق بورز که هر سال جوان است

اگر بخاطر دارائی دوستم میداری دوستم مدار

پری دریایی را دوست بدار که مروارید و یاقوت به بار دارد

اگر دوستم میداری بخاطر عشق پس هر آینه دوستم بدار

دوستم بدار من همواره عاشقت خواهم بود

سمیع الله رسولی (1999*)

سمیع الله رسولی در غزنی, افغانستان, بزرگ شده است. منطقه ای که کماکان قربانی درگیری است. پدرش چهار سال پیش درگذشت. فرار سمیع الله چهار هفته به طول انجامید. چند وقت پیش مشغول کارآموزی در تجارت هتل شد. شعر هایش حاکی از شوق و عشقی ست که به پدرش میوزد.
The Poetry Project | Foto © Rottkay