پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

لبنان/فلسطین

بوسه‌ها در کوله بار

حسن الحمد تیروس، لبنان   مادر عزیزم، اکنون باید بگریزم! بگذار برای وداع تو را در آغوش بگیرم، مرا ببوس! ...

سکوت

آلا حلاک الباس، لبنان/فلسطین   ماهیت واقعی هر انسان در آنچیزی نیست که از آن حرف میزند بلکه در آنچیزیست ...