پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

لیبی

اینجا و آنجا

صلاح علی انقاب طرابلس, لیبی   بین اینجا و آنجا فرقی نیست باورم کن, انسان انسان است. در کشور من ...

خطرناک تر از سوال

صلاح علی انقاب طرابلس, لیبی   یک خانم مو بلوند از من پرسید برای چه آمده ای؟ یک سوال ساده ...

سرزمین مادری

صلاح علی انقاب طرابلس, لیبی   وطن نه مرزی دارد نه دروازه ای, که صاحبان پاسپورت های رنگی بتوانند از ...