مقالات

ماراتن ادبی

Susanne Bredehöft, Kahel Kaschmiri | Foto © Rottkay
سوزانه بردهوفت, کاهل کشمیری | عکس: روتکای

سه شنبه, 12.09.2017 ساعت 20:00 خانه فرهنگ »هسایگان جدید« در محله موآبیت برلین.

شاعران جوانی چون کاهل کشمیری, یاسر نیکزاده, مهدی هاشمی, سمیع الله رسولی و شاه ضمیر هوتکی اشعاری پیرامون موضوعاتی چون فرار, اشتیاق, نژادپرستی, عشق و رسیدن به آلمان به زبان دری خواندند. بازیگری با نام سوزانه بردهوفت اشعار را به آلمانی قرائت کرد.