درباره ما

هدف ما چیست؟

Im Gespräch: Herbert Grönemeyer und Samiullah Rasouli | Foto © Rottkay

فعالسازی نیروهای دمکراتیک در آلمان. تشویق تعامل میان مدارس متداول و مدارس پناهندگان، و همچنین بین جوانان پناهنده ساکن در اقامتگاههای پناهندگان با مردمان ساکن در همسایگی آنها. هدف ما اینست که به پیشبرد تفاهم میان افراد بومی و مهاجرین کمک کنیم تا این کشور کماکان سرزمینی آزاد و روشن ضمیر و با سعه صدر بماند.

این جوانان با قرائت و روخوانی نوشته‌های خود در برابر مستمعین، تجارب خود را از این طریق صادقانه با آنان درمیان میگذارند. بسیاری از این نوجوانان تجارب خود از جنگ و خشونت را در اشعاری بهمراه احساساتی از وحشت و تنهائی بیان میکنند. ولی درکنار آن نیز ذهنیاتی پرامید به آینده‌ای روشن وهمچنین تجاربی از برخوردهای مالامال از تفاهم و محبت بچشم میخورد.

ما سعی میکنیم استماع و درنتیجه توجه بیشتر به آنان را تبلیغ کنیم؛ یعنی نه فقط درباره آنان گزارش کنیم، بلکه عرصه‌ای را در اختیار خود آنان قرار دهیم برای رساندن صداهای مختلف و متنوع شان به گوش همگان.