درباره ما

ما چه میخواهیم؟

The Poetry Project | Foto © Rottkay
Herbert Grönemeyer, Samiullah Rasouli | Foto © Rottkay

فعال کردن قدرت های دموکراتیک در کشورمان. ما میخواهیم درک و فهم بین اینجا بزرگ شدگان و تازه ورودی ها را افزایش دهیم, تا کشورمان به همین اندازه باز و آزاد بماند که امروزه است. با شعر هایی که توسط شما اجرا میشوند, شاعران جوان نوشته هایی تاثییر گذار و بی نظیر از اتفاقاتی واقعی به ما منتقل میکنند. خیلی از این جوانان قربانی خشونت بوده اند, اما کماکان زیبایی یک فرهنگ با وقار را به تصویر میکشند, که اکنون روز های خوبی را پشت سر نمیگذارد. ما میخواهیم کمک کنیم, که صدایشان شنیده شود و چشم ها به رویشان باز شود.