إيراناشعارمتین حسینی

من به حقیقت اعتقاد ندارم

متین حسینی

باقرشهر، ایران

 

هرگاه کلمات حق و حقیقت را میشنوم،
یواشکی میخندم و به خودم میگویم:
ای پسر
اینقدر گستاخ مباش!
تو تابحال هرگز صادق نبوده‌ای،
غیراز آنهم عقیده‌ای به حقیقت نداری.

آخ، آخ، آخ
واقعا فکر میکنی،
کسی حرف تو را می‌پذیرفت،
اگر تو صادق میبودی و حقیقت را میگفتی؟
به من اعتماد کن!

امروزه کمتر کسی به حقیقت اعتقاد دارد.
وقتی برای کسی چیزی را تعریف میکنم،
آن شخص فورا میگوید که من دیوانه‌ام.
بهمین خاطر است که در مقابل تو رفتارم عجیب است،
گوئی که گستاخ و دیوانه‌ام.
بخاطر اینکه فقط بین خودمان است.

من برای هیچکس اعتراف نمی‌‌‌کنم،
که چه حقیقتی را در خود پنهان داشته‌ام.

 

متین حسینی (۱۹ساله)

اهل یکی از شهرهای کوچک ایران و در حال حاضر مشغول تحصیل در مدرسه کوپرنیکوس منطقه اشتگلیتز برلین است تا دیپلم دبیرستان خود را بگیرد. دوست دارد بعدها بعنوان مامور آتش نشانی و یا وکیل دعاوی مشغول به کار شود.