پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

نیجریه

آینده ای بدون جنگ

کوئین اوفومبا نیجریه   در آینده دیگر لازم نیست بجنگیم, چرا که در پیشگاهمان به اندازه کافی جنگیده اند. در ...