پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

نیجریه

اشکها در سکوت

گلوری اوسازوا ادو استیت، نیجریه   هر روز هنگام فرارسیدن غروب رنج و اندوه در سینه ام جان میگیرد میدانم ...

هنگام شب

گلوری اوسازوا ادو استیت، نیجریه   شب سرد است شب برای بعضیها غم انگیز است شب تاریک است شب میآید ...

آینده ای بدون جنگ

کوئین اوفومبا نیجریه   در آینده دیگر لازم نیست بجنگیم, چرا که در پیشگاهمان به اندازه کافی جنگیده اند. در ...