أثيوبيااشعارصدام عبداللهی

وطن یک دیوار است

صدام عبداللهی

اتیوپی

 

وطن فقط یک جا نیست
وطن آنجاست که حس رضایت کنی.
آنجا که دلت میخواهد بمانی.

وطن فقط یک کشور نیست
وطن یک دیوار است, یک نمادی با افتخار
یک دیوار که حامی من است.

وطن فقط یک کلمه نیست
وطن ریسمانی است که هرگز پاره نمیشود
دستی که هرگز مرا رها نمیکند.

 

صدام عبداللهی (نوزده)

اهل اتیوپی است و در محله تمپلهوفر فلد در یک دهات کانکسی زندگی میکند. برای او در آلمان هنوز خیلی چیزها جدید است, خانواده اش و وطنش برای او معنی امنیت میدهند.