إيراناشعارروح الله امینی

پناهگاه

روح الله امینی

مشهد, ایران

 

ای سرزمین پدری,
هنوز در فکر آنجایم.

و من از دو امتیاز مخصوص بهره مندم
اولی
عشقیست که به سرزمین کودکی ام دارم
و دیگری
پناهگاهم.

ای پناه گاه, چه قدر خوب است که تو بندر نداری.
نفرتی دیرینه از بندر ها در وجود من است.

 

روح الله امینی

از مشهد در ایران می آید. الان در فولدا زندگی میکند و دانشگاه می رود.