درباره ما

چرا ما این کار را میکنیم؟

The Poetry Project | Foto © Rottkay
کاهل کاشمیری, حقوق تصاویر متعلق به: روتکای

در سال 2015 و 2016 که صدهزاران نفر از مناطق جنگ زده به آلمان آمدند, برخی دوستان در برلین به این مساله فکر کردند که, همه این انسان ها در آینده به چه شکلی با ما زندگی خواهند کرد. درواقع مساله این بود که چه گونه به این غربت چیره شویم. شعر, به عنوان یک پل فرهنگی, به نظر می آمد آغاز خوبی را میسر کند.