ألمانيااشعارشیرین جاولان

چه میشود اگر …

شیرین جاولان

برلین، آلمان

 

به یکباره جنگ
چه میشود اگر ناگهان جنگ شود؟
حتما فرار میکنم
ولی به کجا؟
اگر به یکباره پدرم نباشد و یا مادرم دیگر در کنارم نباشد؟
چه اتفاقی برایم میافتد؟
آیا میتوانم فرار کنم؟
همه تنگدستی را تحمل کنم؟
آیا میتوانم؟
جنگ میتواند تمام زندگی مرا تباه کند.
میتواند خود مرا تباه کند.

 

شیرین جاولان (۱۶ ساله)

خانواده شیرین اصالتا از ترکیه و لبنان هستند. وی به شنا و رقص علاقمند است و دوست دارد با خانواده و دوستانش باشد. او وقتیکه شعر مینویسد میتواند احساسات خود را ابراز و از این طریق احساس آرامش و خلق و خوی خوب پیدا کند.