پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

کامبوج

رسیدن

گین لوی پنوم پن, کامبوج   از زمانی که به آلمان مهاجرت کرده ام, حس عجیبی دارم. میترسم نگرانم چون ...

ترس

یولینا پائول پنوم پن, کامبوج   من یک دخترم پیش مادر بزرگم بزرگ شده ام. ترس, چیزیست همگانی. ولی همه ...

حقیقت

هوی لوی پنوم پن, کامبوج   یکی دوبار دروغ گفتن ممکن است به عادت بدل شود هرچند که دلم بخواهد ...

بازگشت

هور هوی پنوم پن, کامبودج   اشک چشمانم خشک شده است, اما دلم خون است. و زندگی در گلویم گیر ...