پروژه شعر نویسی،
کشور مبدا

کلمبیا

خوشبخت رفتن

گابریل وولتس کارتاگنا، کلمبیا   من فقط خوشبختم وقتیکه میروم، و اینگونه خودم را از بدی‌ها دور میکنم، که در ...