درباره ما

پروژه شعر و شاعری چیست؟

Shahzamir Hataki | Foto © Rottkay

ما یک انجمن پروژه شعر به چهار زبان هستیم که در سراسر آلمان کارگاههائی را تشکیل میدهیم که جوانان از مهاجر و غیرمهاجر میتوانند در آن گردهمائی و ملاقات کنند. ما به زبانهای فارسی، عربی، آلمانی و انگلیسی مینویسیم و گفتمانهای حاصل از آن را به بیرون انتشار میدهیم بدین ترتیب که جلسات روخوانی عمومی ترتیب داده و متون منتخب هر کارگروه را منتشر و ارائه میدهیم.