اشعاربرزیلدانیلی گوزو د آراویا

گل تراژدی

دانیلی گوزو د آراویا

ویتوریا، برزیل

 

زندگی بیدار میشود
یک گل کوچک متولد میشود
بیرنگ، ولی یک گل
اولین زندگی، که آنجا بوجود میآید
آن شکننده است و غمگین

آن گل آبیاری میشود
با اشک‌
آن گل تراژدی
رنگپریده است
و خالدار

آن گل ریشه میدواند
در گِل‌و‌لای
آن گِل‌و‌لای که بقیمت جان تمام شده
ولی امروز زندگی بازمیگردد
یک گل ساده و حساس

 

دانیلی گوزو د آراوی (۱۷ساله)

اهل برزیل به رقص، نقاشی و کتابخوانی علاقمند است. شغل رؤیائی او طراحی مد است.