خراب

منیر حمود

دمشق, سوریه

 

چرا من اینجام؟
من در اینجا چه میکنم؟
آیا اینجا امنیت یافت میکنم؟
دلم برای وطن تنگ است,
هرچند در وطن جنگ است.

یاد کودکی ام می افتم.
نفرتی نبود.
و من نمیدانستم,
نژاد پرستی چیست.

دیگر همه چیز خراب شده.
مردم, فقیر شده اند.
یا مرگ نصیبشان شده.
احساس رغبت عجیبی دارم
به صلح و آزادی.

 

منیر حمود(21)

به آلمان آمد تا اینجا آینده ای را داشته باشد, که در سوریه از او دریغ شده بود.
در حال حاضر در فولدا به مدرسه می رود و امیدوار است, که سال دیگر بتواند مدرک مدرسه هاپت شوله را بگیرد. به شعر خواندن و آواز علاقه مند است.