رؤیاهایتان را نابود میکنیم

هانی شبل

ادلب، سوریه

 

آنزمان گرفتار بود
تنها در سلول تاریک یک زندان
نگهبان همیشه از او میپرسید:
آیا فکر میکنی زمانی قدرت ما از دست خواهد رفت؟
و رؤیاهایتان بوقوع خواهد پیوست؟
و زمانی خواهید توانست آینده را خود رقم بزنید؟

و سپس خندید:
فقط یک رؤیا، فقط یک رؤیا!
سرزمینهایتان را به آتش خواهیم کشید،
و رؤیاهایتان را نابود!

مگر نمیدانید که،
ما خدایان زمانیم،
اگر در پی صلح و آرامش هستید،
در جستجوی وطنی دیگر باشید.

 

هانی شبل (۲۱ساله)

اهل ادلب سوریه و عضو هیئت تحریریه مجله واس گهت؟ است و در آنجا مسئول فیلمهای کوتاه. آخرین فیلم کوتاه او فیلم «جنگ رنگها» بوده که موضوع آن درباره نژادپرستی و نژادستیزی و تبغیض نژادی در جامعه امروز است. هانی مایل است در آینده شغل طراحی را انتخاب کند.