کدام آزادی؟

هایلوم اشتگه

بارنتو, اریتره

 

آزادی؟ نمیشناختم
دهات مان؟ دنیای کوچک من
دنیا را رها کنم؟ غیرممکن
چشم انداز من به آینده؟
زندان

 

هایلوم اشتگه (بیست و دو)

از یک دهات کوچک در اریتره مهاجرت کرده, که هیچ آینده خوبی جلوی پایش نمیگذاشت. و در یک دهات کانکسی در برلین تمپلهوف زندگی میکنه.