مرد توانمند

پیپا کلی

زوریخ, سوئیس

 

مرد میتواند
و زن نه
شاید از دید تو
همه چیز و همیشه
(لعنتی)

 

پیپا کلی (1997)

بزرگ شده در زوریخ\سوئیس, در سال 2018 به برلین آمد, چون بین چهار میلیون نفر راحت تر میتواند زندگی کند تا بین چهارصد هزار نفر. او به شعر و نثر بسیار علاقه مند است و همینطور به شراب سفید.

خارجی خوب

پیپا کلی

زوریخ, سوئیس

 

بزرگ شده در یک محله ای
که من در مدرسه اش تنها دانش آموزی بودم
که زبان مادری اش سوئیسی آلمانی است.
بزرگ شده در منطقه ای,
که حزب ملی سوئیس
رای مردم را هیچ جای دیگر بهتر نمیبرد.
جایی که سخن از “خارجی های خوب” در میان است.
ایتالیایی ها.
و کسانی که سرمایه های اجتماعی را می دزدند.
آلبان ها, ترک ها.
بزرگ شده در محله ای پر از ترس
ترس از فقر
ترس از غریبه ها
ترس از روسری
متاسفم برایتان

 

پیپا کلی (1997)

بزرگ شده در زوریخ\سوئیس, در سال 2018 به برلین آمد, چون بین چهار میلیون نفر راحت تر میتواند زندگی کند تا بین چهارصد هزار نفر. او به شعر و نثر بسیار علاقه مند است و همینطور به شراب سفید.