یازده روز از مصر به ایتالیا
پنج مرحله بود, روی زمین و روی آب.
بسیار خسته بودم.

روی آب دریا کشتی مان را عوض کردیم,
اینقدر خسته بودم که افتادم.
با کوله پشتی ام
تقریبا داشتیم هردو غرق میشدیم.
غریبه ها مرا با دستان زیادشان بیرون کشیدند.

و چند کشتی بعد طوفانی سخت درگرفت.
آب از همه سو به روی ما میریخت
و ما به زیر سقفی رفتیم.
گمان میکردیم, روز آخرمان باشد.
اما آخرین روزمان نبود.
وحشتناکترین روزمان بود