۱. هدف The Poetry Project  (موسسه‌ی ثبت‌شده) اینست که در امر آموزش مهاجرانِ جوان در مدرسه و خارج از مدرسه از طریق کارگاه‌های شعر، به خصوص برای کسانی که در «کلاس‌های خوشامدگویی» شرکت دارند نقشی حمایتی ایفا کند؛ در ابتکاراتی برای سازگار کردن مهاجران با محیط جدید مشارکت داشته باشد؛ به فهم بین‌المللی مسائل مهاجران از طریق تعاملات بین‌فرهنگی میان جامعه‌ی مدنی آلمان و مهاجران جوان از طریق برگزاری جلسات شعرخوانی که با جلسات بحث جمعی همراه است، یاری رساند و نیز از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها و انتشار مجموعه اشعار این هدف را پیگیری کند. این موسسه بر آنست اهمیت شعر را در مقام یک وسیله‌ی ارتباطی (در موطنِ مهاجران و پناهجویان) روشن کند و به پناهجویان از طریق فراهم کردن زمینه‌ای برای نوشتن متن‌های خودزندگینامه‌‌وار یاری رساند.   

۲. The Poetry Project  (موسسه‌ی ثبت‌شده)، به شکل خاص و مستقیما، اهداف خیریه را در تطابق با بند مربوط به «اهدافِ معاف از مالیات» در قانون مالیاتی آلمان پیگیری می‌کند. 

۳. The Poetry Project  (موسسه‌ی ثبت‌شده)، یک موسسه‌ی غیرانتفاعی است و اولویت‌اش با کسب سود اقتصادی برای خود موسسه نیست. 

۴. کمک‌های مالی که به Poetry Project  (موسسه‌ی ثبت‌شده)، تعلق می‌گیرد باید تنها در راه تحقق اهدافی که در اساس‌نامه‌ی موسسه آمده است صرف شود. هیچ مبلغی از کمک‌های مالی تعلق گرفته به Poetry Project  (موسسه‌ی ثبت‌شده)، به اعضای موسسه پرداخت نخواهد شد.  

۵. هیچ شخصی نباید بابت هزینه‌هایی که ربطی به اهداف موسسه ندارد، پولی دریافت کند و نیز هیچ شخصی نباید دستمزدی دریافت کند که به شکل بی‌تناسبی بالا باشد.