ارائه یک شعر جدید در کارگاه.
ارائه یک شعر جدید در کارگاه.
عکس © Rottkay