آلمانی ها وقت شناس, منظم و قابل اعتمادند.
آنها برای جامعه کار میکنند.
آنها زیاد و با رغبت کار میکنند.
این به آنها قدرت میده.
آنها قلبی باز و شفاف دارند .
آلمانی ها خیلی چیزها را میپذیرند
اما خیلی چیز ها را هم مطالبه میکنند.
چیزهایی که احساس میکنند حقشان است.
پولشان را, آزادیشان را, فرهنگشان را.

برای مادرم آلمانی بودن,
این بود که بتواند از خانواده جدا شود.
این بود که تعداد غذا را برای مهمان ها تنظیم کند.
و اینکه یک روز بعد از فوت مادرش سر وقت به سر کار برود.

ولی من,
من آلمانی ها را جور دیگه ای میبینم.
آلمانی ها برای نفع جامعه زیاد تلاش میکنند.
حتی اگر اول شرطش این باشد که خانواده خودشان منتظر بماند
آلمانی ها خسیس نیستند,
فقط نمیخواهند اصراف کنند.
و آلمانی ها کم عشق نیستند,
فقط جور دیگری غمشان را بروز میدهند.
آنها فقط کسانی نیستند که اینجا به دنیا آمده اند.
بلکه همه کسانی,
که خوشحالند از اینجا بودن.