آنها تنها آمدند
پرامید با یک رؤیا
رؤیا اما برباد رفت و امیدی هم نماند
و بتنهائی رفتند

آنها تنها آمدند
پُرامید با یک رؤیا
امید مرد و جائی هم برای رؤیا نماند
و بتنهائی رفتند

چرا؟
گمانی تُهی، بمانند کتابی بدون مضمون
یک داوری، بسیار ثقیل تر از آنچه تصور میشود
چرا؟