چرا سرخورده میشویم،
وقتیکه برای عزیزانمان اسرارمان را فاش میکنیم؟
ما انسان هستیم،
ما دارای عواطف و احساسات هستیم.
هروقت عاشق کسی هستیم،
شدیدا به او وابسته میشویم.

احساسات‌مان جریحه‌دار میشود
و ما افسرده میشویم.
با اینهمه همواره باز سعی میکنیم
کسان دیگری را بیابیم.

ایا اینطور نیست که هرکدام از ما
مایلیم در صلح و صفا زندگی کنیم؟
چرا ما همواره به خود اینقدر امید میدهیم،
که نهایتا نمیتوانند برآورده شوند؟