انتگراسیون- کلمه ای پیچیده
انتگراسیون - چه انتظاری از آنها دارید
با ما تطبیق بگیرند- این کار را بکنند

اما آیا ما نیستیم, که باید تطبیق پیدا کنیم؟
که باید تمرین کنیم؟
در تسامح, برابری و آزادی؟
در رو در رویی با آنها؟

فرهنگ ها- مختلف و متفاوتند
نه شمردنی, نه شرح دادنی

مثل آلمانی ها رفتار کنند- این وظیفه شان است
اما چرا؟
و اصلا این حرف یعنی چه ؟